Kymenlaakson maakuntauudistus etenee hyvin

Kaikissa maakunnissa epäselvä tilanne on ainakin jossain määrin aiheuttanut ulkoapäin tulevaa painetta hidastaa valmistelua.
Maakunnittainen tilannekuva on myös muuttunut jonkin verran. Vuoden 2018 alussa hitaasti edenneet Lappi ja Kymenlaakso ovat saaneet selvästi muita kiinni. Myös Uudenmaan valmistelu on alun hitauden jälkeen päässyt hyvään vauhtiin. Nyt hitaammin edenneitä maakuntia Pohjanmaata, Päijät-Hämettä ja Varsinais-Suomea yhdistää se, että näissä kaikissa on jääty monissa kysymyksissä odottelemaan kansallisia päätöksiä.

Katso tilannekuva maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta ja lisätietoa Alueuudistuksen sivuilta

Kymenlaakson poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 15.10.2018 käsitellyt asiat

Maakuntien valmistelurahoitus/Yleinen esivalmisteluavustus sekä ICT:n rahoitus


Yleinen esivalmisteluavustus
 

Valtiovarainministeriö on vuosina 2017 - 2018 tehnyt kuusi maakunnan esivalmistelua koskevaa rahoituspäätöstä siten, että Kymenlaaksossa esivalmisteluun on käytettävissä valtionrahoitusta 2 257 780 €. Omavastuuosuudet ovat muuttuneet 30 %, 10 %, 5 % ja 0 %. Omavastuuosuuksien perusteella arvioituna valtionrahoitusta on saatavissa 2 443 531 €:n kuluihin. Tarvittava omarahoitusosuus on 185 751 €, joka rahoitetaan liiton henkilökunnan työpanoksella ja osana kuntamaksuja.
Avustusta on myönnetty hakemuksesta ennalta hyväksyttyihin ja määriteltyihin kustannuksiin. Myöntämisen ehtona on, että maakunnan liitto sitoutuu toteuttamaan toimenpiteet hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Esivalmisteluavustusta voidaan käyttää vuoden 2019 loppuun saakka tai enintään siihen saakka, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on asetettu, sekä asettamisen jälkeenkin tarvittaessa enintään kahden kuukauden ajan esivalmistelun edellyttämiin menoihin edellyttäen, että VATE ei toisin päätä.
Maakunnan liitto vastaa esivalmisteluavustuksen käytön raportoinnista valtiovarainministeriölle yhtenä kokonaisuutena. Raportoinnissa tulee osoittaa valtionavustuslain 13 §:n mukaisesti se, että valtionavustus tulee käyttää valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen.
Raportoinnin aikataulu määritellään heti sen jälkeen, kun uudistusta koskeva lainsäädännön voimaantulon ajankohta on tiedossa.
 
Mahdollisesti käyttämättä jäänyt tai liikaa maksettu avustus tai sen osa tulee palauttaa valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti. Mahdollisesta palautuksesta tehdään vm:n päätös loppuraportin läpikäynnin jälkeen.


ICT-rahoitus

Valtiovarainministeriö on 9.4.2018 hyväksynyt Kymenlaakson liitolle loppuraportin perusteella ICT-valmistelun I rahoituserän tukena 1.1.-31.12.2017 aiheutuneisiin kustannuksiin yhteensä 130 921 €, josta Carealla tilitettiin 71 040,89 €.
 
Vuoden 2018 ICT-rahoitus on Kymenlaakson osalta seuraava:
- Päätös 27.11.2017 (ICTII); 429 000 €. Rahoitus raportoidaan 30.10.2018. Kohde/kriteeri: suunnittelu ja valmistelutoimet; 1.6.2018 alkaen myös toimeenpano. Rahoitusprosentti on 90.
- Päätös 1.6.2018 (ICTIII); 1 871 066 €. Omavastuu poistuu kokonaan 1.7.2018 alkaen.
- Päätös 25.9.2018 (ICTIV); 3 742 191 €. Omavastuu 0 %.

ICTIII ja ICTIV rahoituspäätökset perustuvat samaan hankesuunnitelmaan. Rahoitus on käytettävä vuoden 2019 loppuun tai VATEn aloittamisesta 1 kuukauden kuluessa palkkamenoihin.
Kymenlaakson Liiton ja Carean johto ovat neuvotelleet sopimuksen / sitoumuksen, jonka mukaisesti, mikäli valtiovarainministeriö perii miltään osin käytetyn ICT-avustuksen takaisin, Carea vastaa takaisinperittävästä osuudesta täysimääräisenä siltä osin kuin takaisinperintä liittyy Carean Kymenlaakson Liitolta veloittamiin ICT-valmistelukustannuksiin. Tältä osin Carea myös vastaa hankintojen omarahoitusosuudesta.

Merkittiin valmistelurahoitusta koskevat päätökset ehtoineen ja raportointivelvoitteineen tiedoksi. Hyväksyttiin Kymenlaakson liiton ja Carean johdon välillä neuvoteltu ICT-rahoitusta koskeva sopimus/sitoumus.
Kokouksessa muutosjohtaja Jussi Lehtinen ja tietohallinnon projektipäällikkö Tarja Nousiainen esittelivät asiaa.
 

Maakuntauudistusseminaari 12.12.2018  

Päätettiin järjestää maakuntauudistusseminaari 12.12.2018 Kuusankoskitalolla. Seminaarissa käsitellään maakuntauudistuksen ajankohtaisia asioita, strategisia linjauksia, poliittista päätöksentekojärjestelmää ja tilannekuvaa teemoittain. Kutsu lähetetään maakuntavaltuuston, -hallituksen ja -uudistuksen poliittisen ohjausryhmän sekä maakunnan yhteistyöryhmän jäsenille, Carean yhtymäkokouksen ja hallituksen jäsenille, Haminan, Kouvolan, Kotkan, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistolle ja kunnallisjohtajille, maakuntauudistusvalmistelun työryhmille, ammattijärjestöjen luottamusmiehille sekä muutostoimiston henkilökunnalle.
 

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous pidetään 5.11.2018.
 
 

Lisätietoja

 
 
Lisätietoja poliittisen ohjausryhmän päätöksistä antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, jaakko.mikkola(at)kymenlaakso.fi, puh. 040 548 0311 tai muutosjohtaja Jussi Lehtinen, jussi.lehtinen(at)kymenlaakso.fi, p. 0400 644 206.
 
 
 

IkäOpastin-hanke päätökseen

Sote-uudistusta paikallistasolla: Asiakasohjauksen Opastin-palvelut kehittyvät 65-vuotta täyttäneille

Kymenlaaksossa on kehitetty 65-vuotta täyttäneille suunnattua asiakasohjausta IkäOpastin-hankkeessa. Asiakasohjauksessa ikääntyneet ja heidän läheisensä saavat neuvontaa ja -ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. 

IkäOpastin palvelee yhden yhteydenoton periaatteella. Asiakasneuvonnan puhelinpalvelu toimii keskitetysti tällä hetkellä Kotkassa ja Kouvolassa. Palvelu laajenee Miehikkälään ja Virolahteen vuoden 2018 aikana. Vuonna 2019 IkäOpastin asiakasneuvonta toimii yhdenmukaisesti kaikille kymenlaaksonlaisille ja siitä vastaa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä Kymsote.

Asiakasneuvonnan puhelinpalvelu on suunnattu kotona asuville ikäihmisille ja heidän läheisilleen, kun tarvitaan yksilöllistä tukea. Tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjen sujumista tarjoamalla tietoa erilaisista palveluista ja tukimuodoista. Tarvittaessa voidaan sopia asiakkaalle palvelutarpeen arviointi kotiin.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään yhdessä henkilön toimintakykyä sekä tuen ja palvelujen tarvetta. Ikäopastin-hankkeessa tähän on luotu yhteinen Kymenlaakson toimintamalli. Malli tukee asiakkaiden yhdenvertaisuutta tuen ja palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Asiakasohjaus vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelusta sekä seuraa palvelujen toteutumista.

Tukea, tietoa ja asiointia verkossa

Kymenlaaksonopastimen verkkosivuilta löytyy asiakasneuvonnan puhelinnumerot sekä runsaasti tietoa ja tukea arkeen. Parastapalvelua.fi-verkkosivuilta löydät Kymenlaakson palveluhakemiston, jossa ovat Kymenlaakson palvelutuottajarekisteriin hakeutuneet palveluntuottajat. Näiden palvelua asiakas voi ostaa suoraan. Tuottajien hakeutuminen on parhaillaan käynnissä. Parastapalvelua.fi-verkkosivulta löytyvät tuottajien yhteystiedot ja siellä voi vertailla tuottajien hintoja.

Tutustu:

www.kymenlaaksonopastin.fi

www.parastapalvelua.fi  

Tulevaisuudessa asiakasohjaukseen voi olla yhteydessä monikanavaisesti. Sähköiset asioin-tikanavat mahdollistavat, että yhteydenotto asiakasohjaukseen voidaan tehdä asiakkaan kanssa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimipisteistä kuten sote-keskuksista tai päivystyksestä sekä paikallisilta hyvinvointiasemilta.

 

IkäOpastin-hanke järjestää loppuseminaarin 17.10.2018. Tilaisuus on osa hallituksen I&O-Kärkihankkeen kokeilujen loppuseminaareja: https://stm.fi/hankkeet/i-o-loppuseminaarit.

Maakuntien rahoituslaskelmat

Maakuntien rahoitusta koskevat laskelmat kuvaavat uusinta arviota maakuntien tulevasta rahoituksesta. Syyskuussa 2018 on tehty päivitys vuoden 2019 kustannustason laskelmiin. Laskelmia tullaan edelleen päivittämään useita kertoja ennen lopullisia vuoden 2021 tasoisia rahoituslaskelmia. Ensimmäinen arvio maakuntien rahoituksesta vuodelle 2021 valmistuu helmi-maaliskuussa 2019.
 
Syyskuussa 2018 tehty päivitys vuoden 2019 kustannustason laskelmiin on pitkälti tekninen: arviolaskelmien kustannuspohjaan tehdään kuntien ilmoittamia korjauksia ja määräytymistekijöiden sekä tarvekriteerin tilastopäivitykset otetaan huomioon.  Maakunta- ja sote-uudistuksen lykkääntyminen vuodella voidaan huomioida rahoituslaskelmissa ensimmäisen kerran helmi-maaliskuussa 2019, kun uusi Tilastokeskuksen kunnilta keräämä talousarviokysely on valmistunut.
Maakuntien ensimmäisen vuoden rahoitus lasketaan syksyllä 2020 kuntien vuoden 2019 tilinpäätöstietojen ja vuoden 2020 talousarviotiedon perusteella. Arviotiedot tarkastetaan lopullisten tilinpäätöstietojen mukaisiksi syksyllä 2021, jolloin toteumatieto vuodelta 2020 on käytettävissä.

Lue lisää Alueuudistus -sivuilta

 

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat valittu Sitran sote-alan palveluntuottajien Kiihdyttämö-pilottialueiksi (Kaakkois-Suomi)

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Sitra toteuttavat yhteistyössä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien kanssa sote-alan pk-palveluntuottajille suunnattuja kiihdyttämöitä syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019. Kiihdyttämöjen avulla on tarkoitus pilotoida, kuinka sote-ja hyvinvointialan pk-yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen kilpailu- ja muutoskykyä voidaan kehittää vastaamaan toimialaa ravistelevia haasteita ja yhtäältä tarttua avautuviin mahdollisuuksiin.

Lue lisää

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA