Kymenlaakson skenaariot - Kerro mielipiteesi

Skenaariot


Liitteenä sivun alalaidassa on työpajoissa työstetyt Kymenlaakson maakunnan skenaariot 2040.

 
Kymenlaakson Liitto on käynnistänyt maakuntastrategiatyön tulevaisuustarkastelulla ja skenaarioiden laadinnalla. Edellinen laajempi tulevaisuustarkastelu on tehty Kymenlaakson maakuntaohjelman 2014-2017 laadinnan yhteydessä. Strategian laadinnassa hyödynnetään Kymenlaaksosta jo olemassa olevia selvityksiä, ennakointitietoa, riskianalyysejä sekä huomioidaan kansallisia ja kansainvälisiä toimintaympäristön muuttujia, ajureita sekä globaaleja megatrendejä.

Toimintaympäristöanalyysi koostuu työpajoista ja Kymenlaaksolle tärkeiden alojen asiantuntijahaastatteluista. Työpajat sisältävät skenaarioiden kehitysvaiheiden työstämistä ja vaikutusten analysointia. Erityisesti Kymenlaakson kannalta keskeisiä skenaarioiden vaikutuksia varten laaditaan varautumissuunnitelmat. Työhön osallistetaan Kymenlaakson eri toimijat mahdollisimman laajasti. Projekti on aloitettu marraskuussa 2018 ja se valmistuu helmikuussa 2019. Työ tehdään yhdessä Capful Oy:n kanssa.
 
 
 
Muutosjohtaja Jussi Lehtinen, jussi.lehtinen(a)kymenlaakso.fi
 
Attachments:
Download this file (Skenaariotyo_Kymenlaakso.pdf)Kymenlaakson skenaariot558 kB

Kymenlaakson osallisuuskysely

Olemme jatkaneet Kymenlaakson osallisuuskyselyn vastausaikaa 15.2.2019 saakka. Nyt kaikki vaikuttamaan ja antamaan palautetta kansalaisten osallisuuden lisäämiseksi. Käynnissä olevalla osallisuuskyselyllä selvitetään, miten maakunnan asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa Kymenlaaksossa.

Nyt kaikki vaikuttamaan ja antamaan palautetta kansalaisten osallisuuden lisäämiseksi. Kyselyyn voi vastata osoitteessa
https://my.surveypal.com/Kymenlaakson-osallisuuskysely.

Kymenlaakson maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 21.1.2019 käsitellyt asiat

ICT -rahoitusraportti II

    
Vuoden 2018 ICT-rahoitus on Kymenlaakson osalta seuraava:
- Päätös 27.11.2017 (ICTII); 429 000 €. Rahoitus raportoidaan 30.10.2018. Kohde/kriteeri: suunnittelu ja valmistelutoimet; 1.6.2018 alkaen myös toimeenpano. Rahoitusprosentti on 90.
- Päätös 1.6.2018 (ICTIII); 1 871 066 €. Omavastuu poistuu kokonaan 1.7.2018 alkaen.
- Päätös 25.9.2018 (ICTIV); 3 742 191 €. Omavastuu 0 %.

Valtiovarainministeriölle toimitettu ICT II -rahoituksen hallinnollinen loppuraportti hyväksyttiin.


Linjaus Kymenlaakson perustietotekniikkapalvelujen tuottajasta    

Tietohallinto- ja ICT-valmistelutyöryhmässä on koko maakuntavalmistelun ajan käsitelty Kymenlaakson ICT-palveluja ja seurattu siihen liittyen ICT Kymi -kunnallisen liikelaitoksen ja Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n yhdistymisvalmisteluja. Kunnilla ja valmistelutyöryhmällä oli yhteinen tahtotila ja tavoite, että Kymenlaaksoon muodostuu riittävän vahva ICT-toimija. Yhdistyminen toteutui 1.1.2018 ja nyt tämä koko maakunnan kattava ICT-palveluntuottaja toimii aputoiminimellä Kymijoen ICT. Kymijoen ICT:n omistajina ja asiakkaina ovat tällä hetkellä mm. Kymenlaakson kunnat, Carea (1.1.2019 Kymsote), Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä ja Kymenlaakson pelastuslaitos. Yhtiö ja sen osakkaat ovat osakassopimuksessa huomioineet, että tuleva maakuntauudistus tai sitä vastaava muu lainsäädännöllinen maakunta- ja kuntarakenteen kokonaisuudistus tulee merkittävällä tavalla vaikuttamaan yhtiön toimintaympäristöön sekä omistusjärjestelyihin.

Osakassopimuksessa on varauduttu siihen, että yhtiön omistuksen ja hallinnon järjestäminen tapahtuu kolmessa vaiheessa: (a) liiketoimintasiirtoa edeltävässä eli yhtiön toiminnan alkuvaiheessa (”I-vaihe”); (b) liiketoimintasiirtoa ja sen jälkeistä aikaa koskevassa vaiheessa (”II-vaihe”); sekä (c) maakuntauudistuksen vaiheessa (”III- vaihe”).

Maakunnat ovat ministeriötapaamisissa kertoneet kunkin maakunnan etenemismallista palvelutuottajien suhteen, mutta virallista päätöstä Kymenlaakson ICT- perustietotekniikan palveluntuottajasta ei valmistelun kuluessa ole tehty. Kesällä 2017 perustettu maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy tuottaa ja tarjoaa maakunnille yhteisiä asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta tarvittavia ratkaisuja. Vimanan (=maakuntien ICT-palvelukeskus) ja maakuntien in house -yhtiöiden tuleva suhde ei ole vielä täysin selkeä, mutta selvää on, että paikallista yhtiötä tarvitaan maakunnassa jatkossakin. On huomioitava, että on muitakin ICT-toimijoita, joiden palveluja niin kunnat kuin maakunta käyttävät, mutta nyt on kyse nimenomaan perustietotekniikkapalveluista. Kymijoen Tietohallinto -ryhmä, jossa on edustettuina kaikki Kymenlaakson kunnat, Carea ja Ekami, toteuttaa Kymijoen ICT:n asiakasohjausta, kyseisessä ryhmässä on myös maakunnan edustus.

Tietohallinto- ja ICT -valmistelutyöryhmä esittää, että Kymenlaakson perustietotekniikkapalvelujen tuottajaksi valitaan Kaakkois-Suomen Tieto Oy. Perusteena osaamisen ja lähipalvelujen säilyminen maakunnan alueella sekä kunnille että maakunnalle ja uuden maakunnan käynnistysvaiheen palveluntuotannon turvaaminen ja alueen elinvoiman ja työpaikkojen turvaaminen.

Päätettiin, että Kymenlaakson perustietotekniikkapalvelujen tuottajaksi valitaan Kaakkois-Suomen Tieto Oy edellä mainituin perustein.


Esivalmisteluvaiheen raportointi ajalta 8/2016-12/2018 voimaanpanolain 7 §:n
mukaisissa asioissa sekä maakuntapalveluissa


HE 15/2017 vp sisältyvän ns. voimaanpanolain mukaan valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy maakunnalle:
1)    selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
2)    osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;
3)    osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;
4)    osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
5)    valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä;
6)    päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta;
7)    osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen;
8)    valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.
Maakuntahallituksen hyväksymässä esivalmistelusuunnitelmassa https://www.uusikymenlaakso.fi/ on määritelty esisuunnitelmavaiheen valmistelutehtävien organisointi ja toimeksiannot.
Kymenlaakson Liiton koordinoima maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluvaihe käynnistyi maakuntahallituksen päätöksellä 15.8.2016. Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe on jatkunut alkuperäisestä Sipilän hallituksen 5.4.2016 asettamasta aikataulusta kolme kertaa. Esivalmisteluvaihe päättyy siinä vaiheessa, kun eduskunta hyväksyy maakuntalainsäädännön. Maakuntalakipakettiin sisältyy mm. voimaanpanolaki, jolla perustetaan maakunta väliaikaishallintoineen.
Esivalmisteluvaiheen raportointi sisältää seuraavat asiaryhmät: Hankinta, Henkilöstö, Talous, Kiinteistöt ja toimitilat, Tietohallinto ja ICT, Hyte, Strategia, Järjestäminen, Hallinto ja asianhallinta, Viestintä ja Osallisuus.
Raportti sisältää kustakin asiasta seuraavat sisällöt: Lainsäädännöllinen pohja, toimeksianto esivalmistelusuunnitelmassa, työryhmän kokoonpano ja työskentelytavat, valmisteltavat prosessit, raportit ja tulokset sekä Vate:lle (=valmistelutoimielimelle) ehdotus jatkotoimenpiteistä 2019-2020.
MAKU (=maakuntapalvelut) -projektiryhmä on kesä- ja elokuun kokouksissa hyväksynyt osaltaan maakuntapalvelujen esivalmisteluvaiheen raportoinnin (prosessien nykytilakuvaukset) sekä tehnyt Vatelle ehdotuksen jatkotoimenpiteistä. Vate on ehdotukset käsitellyt 21.6.2018 § 9. Maakuntapalvelujen raportointi on julkaistu samanaikaisesti esivalmisteluvaiheen raportoinnin kanssa 10.12.2018.


Raportointiin voi tutustua:
https://www.uusikymenlaakso.fi/uutiset-cat/326-kymenlaakson-maakuntauudistuksen- esivalmisteluvaiheen-raportointi

Merkittiin maakuntapalvelujen raportointi tiedoksi.


Kymsoten tilannekatsaus 21.1.2019

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen esitteli Kymsoten tilannekatsauksen, joka merkittiin tiedoksi.


Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous pidetään 18.2.2019.
 
Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän pöytäkirja 21.1.2019.


Lisätietoja poliittisen ohjausryhmän päätöksistä antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, jaakko.mikkola(a)kymenlaakso.fi, puh. 040 548 0311 tai muutosjohtaja Jussi Lehtinen, jussi.lehtinen(a)kymenlaakso.fi, p. 0400 644 206.

Avoimia työpaikkoja

Muutosassistentti

Varautuessaan maakuntauudistuksen toimeenpanoon Kymenlaakson Liitto hakee muutosassistenttia tässä vaiheessa noin kahden kuukauden määräaikaiseen tehtävään, joka täytetään valtionrahoituksen perusteella. Tehtävä jatkuu, mikäli maakuntauudistuslainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa.
Muutosassistentin pääasiallisina tehtävinä ovat muutosjohdon ja vastuuvalmistelijoiden tehtäviä tukevat monipuoliset toimistopalvelutehtävät. Työ alkaa mahdollisimman pian.
Kelpoisuusvaatimuksena on toisen asteen ammatillinen tutkinto ja perehtyneisyys toimistojärjestelmiin.
Työpaikka sijaitsee Kotkan Karhulassa muutostoimistossa.
Palkka: KVTES
Hakemukset tehtävään Kuntarekryn kautta tai vaihtoehtoisesti Kymenlaakson Liittoon osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / PL 35, 48601 Kotka (käyntiosoite Karhulantie 36 B, 48600 Kotka.) 23.1.2019 klo 15.00 mennessä.
Uusi maakunta käynnistyy 1.1.2021, mikäli eduskunta hyväksyy sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön.
Lisätietoja:
Muutosjohtaja Jussi Lehtinen gsm 0400 644 206; Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
http://www.uusikymenlaakso.fi

Hallintoassistentti

Varautuessaan maakuntauudistuksen toimeenpanoon Kymenlaakson Liitto hakee hallintoassistenttia tässä vaiheessa noin kuuden kuukauden määräaikaiseen tehtävään. Tehtävä jatkuu, mikäli maakuntauudistuslainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa.
Hallintoassistentin pääasiallisina tehtävinä ovat maakuntajohtajan sihteerin sekä erilaiset hallinnon vastuualueen tehtävät kuten toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu. Liiton asianhallintajärjestelmä on IGM ja tulevan maakunnan asianhallintajärjestelmä on Tweb.
Kelpoisuusvaatimuksena on toisen asteen ammatillinen tutkinto ja hyvä toimistojärjestelmien tuntemus. Arvostamme kunnallisen päätöksentekomenettelyn tuntemusta sekä kokemusta sihteerin tehtävien hoidosta
Työpaikka sijaitsee Kotkan Karhulassa maakuntatalolla
Palkka: KVTES
Hakemukset tehtävään Kuntarekryn kautta tai vaihtoehtoisesti Kymenlaakson Liittoon osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / PL 35, 48601 Kotka (käyntiosoite Karhulantie 36 B, 48600 Kotka.) 23.1.2019 klo 15.00 mennessä.
Uusi maakunta käynnistyy 1.1.2021, mikäli eduskunta hyväksyy sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön.
Lisätietoja:
maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311; Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
http://www.uusikymenlaakso.fi

 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) aloitti toimintansa

Koko Kymenlaakson kattava sosiaali- ja terveyspalvelut tarjoava kuntayhtymä (Kymsote) aloitti toimintansa vuodenvaihteessa.

Kymsoten puhelinvaihteen numero on 05 220 51.

Verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://www.kymsote.fi/

Kymsote facebookissa
Kymsote twitterissä

Kymenlaakson kuntien eli Kouvolan, Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kokonaisuudessaan Kymsoten toiminnaksi. Kymsote vastaa jatkossakin tähän asti kuntayhtymä Carean järjestämistä erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluista.

Vielä vuoden alussa sosiaali- ja terveyspalvelujen muutos ei näyttäydy suuresti kymenlaaksolaisten arjessa, sillä asiakkaita palvellaan samoissa palvelupaikoissa kuin tähänkin asti. Myös puhelinnumerot säilyvät samoina, eli palvelua saa samoissa tutuissa numeroissa.
 
Kymsote-info:
• Kymsote - Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä aloitti 1.1.2019.
• Järjestää ja tuottaa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden asukkaille.
• Toimintayksikköjä kaikkien jäsenkuntien alueella.
• Kymsotessa työskentelee noin 5500 eri alojen ammattilaista.
• Talousarvion mukaiset toimintakulut vuonna 2019 on yhteensä 708,3 milj. euroa.

 

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA